Inženýrská geodézie

Geoteka s.r.o. Vám zajistí komplexní služby v inženýrské geodézii, mezi které patří:

  1. podklad pro projekt – zaměření polohopisné a výškopisné situace pro tvorbu stavební projektové dokumentace, geodetická součinnost při odbahňování rybníků
  2. vytyčení stavby – polohové a výškové vytyčení stavby podle projektu – budovy, liniové stavby, inženýrské sítě
  3. dokumentace skutečného provedení stavby – zaměření skutečného provedení stavby podle předpisů jednotlivých správců (např. DTMM JIH, VAK JČ, TS Strakonice)
  4. stavební dokumentace objektů – zaměření interiérů a exteriérů staveb a zpracování skutečné dokumentace objektů pro rekonstrukci
  5. důlně měřické práce – zpracování důlně měřické dokumentace podle vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb., tvorba a aktualizace základní důlní mapy, mapy povrchové situace, řezů terénem, výpočty kubatur
  6. měření na železnici – měření geometrických parametrů koleje (zejména prostorové polohy koleje, rozchodu koleje) podle platných předpisů SŽDC s osvědčením o odborné způsobilosti SŽDC
  7. zaměření jeřábové dráhy – kontrolní zaměření směrového a výškového průběhu jeřábové dráhy podle ČSN 73 51 30 – Jeřábové dráhy v termínu revizního intervalu

Fotogalerie

Další geodetické činnosti

Kontakt

Jednatel Ing. Václava Vlasáková +420 383 323 999 +420 724 176 299 vlasakova@geoteka.cz