Katastr nemovitostí a geometrické plány

Společnost Geoteka s.r.o. Vám vyhotoví geometrický plán dle Vašich potřeb a požadavků, nejčastěji na rozdělení pozemku, zaměření budovy ke kolaudaci a zaměření věcného břemene. Krom vyhotovení vlastních geometrických plánů Vám poskytneme poradenství v oboru katastru nemovitostí a geodézie nebo i sepsání smluv a vyřízení všech potřebných dokumentů k zápisu do katastru nemovitostí.

Je třeba mít na zřeteli, že geometrický plán je dokument zobrazující přesnou polohu nemovitosti na mapě před změnou i po změně a je technickým podkladem pro zápis věškerých změn o pozemcích do katastru nemovitostí. Geometrický plán se nejčastěji zhotovuje pro:

  1. rozdělení nebo změnu hranice pozemku – nejčastější případ geometrického plánu, Geometrický plán slouží jako podklad k nabytí nově vzniklého pozemku. K rozdělení pozemku je třeba mít souhlas s dělením nebo scelováním pozemku od obce, ve které se nemovitost nachází, a stavebního úřadu. Geometrický plán se připojí ke smlouvě mezi vlastníkem a nabyvatelem, kterou Vám také zajistí naše firma.
  2. vyznačení nebo změnu obvodu budovy – geometrický plán na novou budovu či na novou část budovy. Geometrický plán se vyhotovuje na rozestavěné budovy jako podklad pro získání úvěru nebo hypotéky, na dokončené stavby nebo přístavby jako podklad ke kolaudačnímu řízení a k zápisu stavby nebo změny obvodu budovy do katastru nemovitostí.
  3. vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku – k vyznačení věcného břemene se vyhotovuje geometrický plán pouze tehdy, když věcným břemenem není dotčen celý pozemek, ale jen jeho část vymezená geometrickým plánem. Věcné břemeno omezuje vlastníka pozemku ve prospěch někoho jiného. Nejčastěji se věcným břemenem zajišťuje právo chůze a jízdy na pozemek, využívání studny a inženýrských sítí např.: kanalizace, vodovody.
  4. průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků – při vytyčování se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků. Pokud jsou v terénu znatelné nesporné hranice pozemků (např.: ploty, zdi, mezníky), zaměří se a porovnají s údaji z katastru nemovitostí. Pokud jejich rozdíl nepřekročí mezní odchylky, vyhotoví se geometrický plán na zpřesnění hranic pozemků. Při překročení odchylek daných katastrální vyhláškou se vyhotoví geometrický plán na opravu geometrického a polohového určení.

Vytyčování hranic pozemků

Další činností, kdy můžete využít služeb geodetické kanceláře Geoteka s.r.o., je vytyčení hranic pozemků.

Vytyčení hranice pozemku je zeměměřickou činností, kterou se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranice pozemku. Vytyčením hranice pozemku se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům.

Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je jeho geometrické a polohové určení evidované v katastru nemovitostí. Podklady pro vytyčení hranice pozemku poskytne katastrální úřad odborně způsobilé osobě (vytyčovateli).

Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí a vytyčovatel písemnou pozvánkou pozve k seznámení s vytyčenou hranicí všechny vlastníky pozemků, jejichž hranice byla vytyčena. Pokud na ústním jednání nevyplývá nesouhlas přítomných vlastníků s průběhem a označením vytyčené hranice pozemku, vytyčené lomové body hranice se v terénu označí trvalým způsobem. V ostatních případech se lomové body označí dočasným způsobem, nejsou-li již označeny. V případě neúčasti na ústním jednání se lze k průběhu vytyčené hranice vyjádřit i písemně.

Fotogalerie

Další geodetické činnosti

Kontakt

Jednatel Ing. Václava Vlasáková +420 383 323 999 +420 724 176 299 vlasakova@geoteka.cz